Skip to content

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH HIỆP HỘI TƯƠNG TRỢ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Số: 002 /19/BĐH/TC.

  • Căn cứ các điều số 42 và điều số 45 của Điều lệ Hiệp hội quy định chức năng quyền hạn của Ban Điều hành.
  • Căn cứ biểu quyết đồng thuận trong  buổi họp ngày 04.04.2019 của Ban Điều Hành và các thành viên Ban Đại diện bốn miền và các Ban chuyên môn.
  • Căn cứ nhu cầu sinh hoạt hiện nay của Hiệp hội.

                                                             QUYẾT ĐỊNH

Điều (1).   Bãi bỏ điều (2) và điều (3) của Quyết định số 888/BĐH, do Ông Lê
Quang Trung ký ngày 21 tháng 5 năm 2017 liên quan đến tỷ lệ phần trăm mà  người thụ hưởng được lãnh Quỹ bác ái khi hội viên qua đời.

Điều (2).  Ban hành Quy định Quỹ Bác ái với danh xưng mới: QUY ĐỊNH QUỸ TƯƠNG TRỢ  BÁC ÁI. Gọi tắt là QUY ĐỊNH QUỸ BÁC ÁI. Quỹ  gồm  bốn điều  (04) và  hai mươi  lăm khoản (25).

Điều (3).  Kèm theo Quy định Quỹ Bác ái này là Quyết định số 003/19/BĐH/TC qui định việc thành lập Quỹ Dự trữ Hiệp Hội.

Điều (4).   Tùy tình hình thực tế, Ban Điều hành có thể thay đổi hay hủy bỏ toàn bộ hoặc một  phần các điều khoản trong Quyết định này.

Điều (5).   Mọi điều khoản trước đây  trái với  Quyết định này đều bị hủy bỏ. Quyết định này được áp dụng  kể từ ngày 05.04.2019.

Điều (6). Ban Điều hành, Ban Đại diện các miền, chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết định này.

Melbourne, ngày 05 tháng 04 năm 2019

                     HỘI TRƯỞNG

                          (Đã ký)
                 NGUYỄN HỮU LÂM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.