Skip to content

THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH NHẬN HỘI VIÊN MỚI 2017

  • by

Từ ngày 1/7/2017, tiền xin gia nhập sẽ tăng $30 cho những hội viên mới. Như vậy, lệ phí gia nhập sẽ là $180, cụ thể như sau:

$60 tiền Quỹ Bác Ái dự trữ.
$20 tiền niên liễm .
$100 cho Quỹ Điều Hành.

Đồng thời để khuyến khích người trẻ gia nhập Hiệp Hội, những ai được nhận trên 65 tuổi sẽ đóng thêm $200, trên 70 tuổi, sẽ đóng thêm $300, và trên 75 tuổi sẽ đóng thêm $400.

Leave a Reply

Your email address will not be published.