Skip to content

Tăng tiền thụ hưởng cho những HV gia nhập năm 2011 & 2012

  • by

Để tưởng thưởng các hội viên đã gia nhập lâu năm, từ ngày 1/7/2017, các hội viên gia nhập trong năm 2011 và 2012 khi qua đời thì người thụ hưởng sẽ nhận 95% số tiền hội viên đóng góp (thay vì 90% cho các hội viên gia nhập sau đó).

Leave a Reply

Your email address will not be published.