Skip to content

Quỹ Bác Ái 51

  • by
  • Hội viên Giuse Bùi Trung Hiếu.
  • Sunshine West, VIC. 3020.
  • Đã qua đời ngày 12/06/2018.
  • Hưởng dương 60 tuổi.

Đại diện BĐH đã đến chia buồn và gửi vòng hoa phân ưu.
95% của số tiền thu được $10 từ 1844 hội viên, tức $17,518.00 sẽ đuợc trao cho người thụ hưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.