Skip to content

Quỹ Bác Ái 50

  • by
  • Hội viên Tony Hải Dương.
  • Footscray, VIC. 3011.
  • Đã qua đời ngày 12/06/2018.
  • Hưởng thọ 70 tuổi.

Đại diện BĐH đã đến chia buồn và gửi vòng hoa phân ưu.
95% của số tiền thu được $10 từ 1845 hội viên, tức $17,527.50 sẽ đuợc trao cho người thụ hưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.