Skip to content

NHẬN HỘI VIÊN MỚI

  • by

Trong ngày Đại hội thường niên AGM 16/9/2017, các hội viên đã biểu quyết thay đổi điều lệ Từ ngày 1/7/2018 tuổi tối đa để xin nhập là 70 tuổi.

Những người trên 70 và dưới 80 muốn xin gia nhập cần nộp đơn trước ngày 15/2/2018. Tỉ lệ hội viên công giáo vẫn duy trì ở mức 3/4.

Leave a Reply

Your email address will not be published.