Skip to content

Một số thay đổi Quỹ Bác Ái năm 2018

Ngoài việc tưởng thưởng cho những hội viên tiên phong như đã đề cập ở trên, có một quyết định mới trong năm 2017 để tri ân:

  • Các sáng lập viên.
  • Các anh chị trong Ban điều hành, các trưởng và phó miền.

Đây là các vị đã đóng góp nhiều tâm huyết, công sức và thời gian quý báu vào việc duy trì và phát triển Hiệp hội đến ngày nay.
Hiệp Hội sẽ trả 100% tiền Quỹ Bác Ái cho người thụ hưởng khi các vị này qua đời.

Những thay đổi Quỹ bác ái áp dụng từ 1/1/2018 xin đọc thêm ở đây.

1 thought on “Một số thay đổi Quỹ Bác Ái năm 2018”

Leave a Reply

Your email address will not be published.