HỘI VIÊN

Tính cho đến ngày 30/6/2015, Hiệp Hội đã có 1540 người xin gia nhập. Trong đó có:

  • 2 người xin gia nhập nhưng bị từ chối vì không hội đủ tiêu chuẩn,
  • 21 hội viên qua đời, và
  • 23 hội viên vì lý do này lý do khác không còn sinh hoạt trong Hiệp Hội nưã.

Như vậy, Hiệp Hội hiện có chính thức 1494 hội viên vào cuối tài khóa 2014-2015.

Nhìn vào bảng thống kê trên, chúng ta thấy Miền Nam vẫn có hội viên đông nhất, bao gồm 36.88% tức khoảng 1/3 hội viên chúng ta sinh sống ở các vùng như Springvale, Keysborough, Noble Park, Mulgrave, Clayton v.v…

Số hội viên cuả các miền còn lại xem ra không chênh lệnh nhau nhiều lắm với Miền Tây có 369 hội viên (24.70%), miền Bắc có 317 hội viên (21.22%) và miền Đông có 257 hội viên (17.20%).

Nếu phân theo 3 nhóm tuổi chúng ta có:

  • Cao niên: (70-85 tuổi): 406 hội viên (27.18%)
  • Trung Niên (50-69 tuổi): 931 hội viên (62.32%)
  • Thanh Niên (20-49 tuổi): 157 hội viên (10.51%)

Qua thống kê này, chúng ta nhận thấy có hai điểm đáng lưu ý: 
Nếu bảo rằng các hội viên vào vì Quỹ Bác Ái thì Ban Điều Hành cảm thấy điều đó có thể không chính xác đối với các hội viên trong lưá tuổi thanh niên (dưới 49 tuổi) với con số hội viên chiếm 10.5% tổng số hội viên. Do đó chúng tôi thiết tha mong mỏi có cơ hội được nghe những ý kiến đóng góp cuả các bạn trẻ. 

Xin các bạn gửi email về cho chúng tôi qua địa chỉ Vicafaman@vicafaman.org.au và cho biết các bạn mong mỏi gì nơi Hiệp Hội và tại sao các bạn đã gia nhập vào Hiệp Hội.

Nếu tính theo quy định cuả chính phủ để có thể xin ngân quỹ trợ giúp thì chúng ta đã có được 926 hội viên trên 60 tuổi (tức 61.98% tổng số hội viên). Con số này cao hơn con số quy định để có thể xin trợ giúp chính phủ là 60% hội viên phải trên 60 tuổi. Do đó trong tài khoá này, khi có cơ hội, Ban Điều Hành sẽ để ý việc này, vì năm ngoái chúng ta có xin ngân quỹ chính phủ nhưng lúc đó Hiệp Hội chỉ mới có 57.80% hội viên trên 60 tuổi nên chưa đủ tiêu chuẩn căn bản mà họ yêu cầu. Tuy nhiên việc đủ tiêu chuẩn không có nghiã là chúng ta đuơng nhiên xin đuợc trợ giúp cuả chính phủ mà còn phải biết trình bày sao cho có tính thuyết phục để nơi cho funding cảm thấy rằng việc họ có cho chúng ta trợ cấp là 1 việc thích đáng. Đây cũng là một lãnh vực mà Ban Điều Hành đang chờ ‘nhân tài’ trong các hội viên xuất hiện để giúp cho Hiệp Hội chúng ta.