Skip to content

Dự Bị Hôn Nhân

Khóa hướng dẫn bằng tiếng Anh (English):

Catholic Care có tổ chức hai khoá dự bị hôn nhân

  1. “Partnership”: khoá học theo nhóm, có thể học cuối tuần từ 10am đến 5pm hay trong tuần từ 7:15pm đến 10pm
  2. “Foccus”: khoá học 4 tuần, mỗi tuần một giờ; gặp riêng giưã đôi bạn trẻ dự định lập gia đình với 1 người hướng dẫn

Muốn biết thêm chi tiết, Xin nhấn vào đây 

Khóa hướng dẫn bằng tiếng Việt (Vietnamese)

Hiện nay có hai nơi hướng dẫn dự bị hôn nhân cho các bạn trẻ ở Melbourne. 
Nên liên lạc khoảng 3-6 tháng trước khi dự tính kết hôn:

Khoá Tình Hồng   (tổ chức 1 năm hai lần, khoá cuối tuần hay 4 ngày thứ bảy liên tiếp) 
Liên lạc: Linh Mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng sbd 
51 Mitchell street, Brunswick VIC 3056 
0412 560 445    quangsbd@yahoo.com

Khoá Dự Bị Hôn Nhân   (tổ chức 1 năm 1 lần) 
Liên lạc: Linh Mục Giuse Trần Ngọc Tân 
Trung Tâm Vinh Sơn Liêm, 95 Mt Alexandra Road, Flemington VIC 3031 
0435 582 525   9376 4864    ngoctansss@yahoo.com.au