Skip to content

ĐÓNG TIỀN NIÊN LIỄM VÀ QUỸ BÁC ÁI ON-LINE

  • by

Hiệp Hội nay đã mở 1 trương mục riêng cho việc nhận tiền on-line:

Account Name: ViCaFaMAN
BSB: 033 084
Account No: 467 388

Sau đây là 1 thí dụ (có sự khác biệt tùy nhà băng) cho hội viên nào muốn đóng tiền on-line từ nay lưu ý: Chẳng hạn đóng QBA 30 cho 2 vợ chồng mỗi người $10 thì sẽ ghi như sau trong phần “Transaction Details”:

  • Amount: $20
  • Description: QBA 30 3133E 3134E (4 số cuối của số danh bộ)
  • Remitter Name: Tên một trong 2 người

Để tránh thất lạc và lầm lẫn, khi gửi tiền trả on-line lần đầu tiên, xin gửi email về vicafaman2011@gmail.com nhờ đó mỗi khi nhận được tiền gửi on-line cuả quý hội viên, thư ký văn phòng sẽ gửi email hồi báo cho biết là đã nhận được tiền gửi vào. Quý vị sẽ giữ email hồi báo này như biên nhận cho tiền đã đóng cuả mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.