Thông Báo

Một số thay đổi Quỹ Bác Ái năm 2018

Ngoài việc tưởng thưởng cho những hội viên tiên phong như đã đề cập ở trên, có một quyết định mới trong năm 2017 để tri ân: Các sáng lập viên. Các anh chị trong Ban điều hành, các trưởng và phó miền. Đây là các vị đã đóng góp nhiều tâm huyết, công sức và thời gian quý báu vào việc duy trì và phát triển Hiệp hội đến… Read More »Một số thay đổi Quỹ Bác Ái năm 2018

THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH NHẬN HỘI VIÊN MỚI 2017

  • by

Từ ngày 1/7/2017, tiền xin gia nhập sẽ tăng $30 cho những hội viên mới. Như vậy, lệ phí gia nhập sẽ là $180, cụ thể như sau: $60 tiền Quỹ Bác Ái dự trữ. $20 tiền niên liễm . $100 cho Quỹ Điều Hành. Đồng thời để khuyến khích người trẻ gia nhập Hiệp Hội, những ai được nhận trên 65 tuổi sẽ đóng thêm $200, trên 70 tuổi,… Read More »THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH NHẬN HỘI VIÊN MỚI 2017

Quỹ Bác Ái 51

  • by

Hội viên Giuse Bùi Trung Hiếu. Sunshine West, VIC. 3020. Đã qua đời ngày 12/06/2018. Hưởng dương 60 tuổi. Đại diện BĐH đã đến chia buồn và gửi vòng hoa phân ưu. 95% của số tiền thu được $10 từ 1844 hội viên, tức $17,518.00 sẽ đuợc trao cho người thụ hưởng.

Quỹ Bác Ái 50

  • by

Hội viên Tony Hải Dương. Footscray, VIC. 3011. Đã qua đời ngày 12/06/2018. Hưởng thọ 70 tuổi. Đại diện BĐH đã đến chia buồn và gửi vòng hoa phân ưu. 95% của số tiền thu được $10 từ 1845 hội viên, tức $17,527.50 sẽ đuợc trao cho người thụ hưởng.