Skip to content

CÁC SINH HOẠT XÃ HỘI

  • by

Ngoài các Thánh Lễ truyền thống được tổ chúc nhiều lần trong năm, cũng có những sinh hoạt xã hội khác mang lại nhiều ích lợi cho các hội viên, xin xem chi tiết ở các link dưới đây:

Leave a Reply

Your email address will not be published.