June 2019

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH HIỆP HỘI TƯƠNG TRỢ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Số: 002 /19/BĐH/TC. Căn cứ các điều số 42 và điều số 45 của Điều lệ Hiệp hội quy định chức năng quyền hạn của Ban Điều hành. Căn cứ biểu quyết đồng thuận trong  buổi họp ngày 04.04.2019 của Ban Điều Hành và các thành viên Ban Đại diện bốn miền và các Ban chuyên môn. Căn cứ nhu cầu sinh hoạt hiện nay của Hiệp hội.                                                              QUYẾT… Read More »THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH HIỆP HỘI TƯƠNG TRỢ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO VIỆT NAM